سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خدمات حسابرسی و حسابداری شرکت ها ، مشاوره مالی و مالیاتی سازمانی

 مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص
1- ثبت شرکت سهامی خاص دو نسخ اظهار نامه برای ثبت شرکت مورد نیاز است.
2-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین برای ثبت شرکت سهامی خاص
3-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
4-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) ویا وکیل رسمی شرکت
5-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی
       6-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران ارائه نامه معرفی نماینده (در سر برگ شرکت) و کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده نماینده رسمی         حقوقی.
7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت
       8- ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیار نامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی )

اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
1-محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنها صادرشده.
2-کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنجالهای ذیل بموجب حکم قطعی ازحقوق اجتماعی کـلا یـا بعـضا محروم شده باشند. درمدت محرومیت سرقت،خیانت درامانت،کلاهبرداری،جنحه هائی که بموجب قانون درحکم خیانت درامانت یا کلاهبرداری شـناخته شده است. اختلاس،تدلیس،تصرف غیرقانونی دراموال عمومی. تبصره ـ دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هرمدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخـاب شـود, یـا پس ازانتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادرخواهد کرد وحکم دادگاه مزبورقطعی خواهد بود)
و در نهایت برای ثبت شرکت سهامی خاص مدارک ذیل مورد نیاز است:
8-ارئه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیئت مدیره . مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت ( مراکز پلیس+10 )
9- ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر این که مشتمل ممنوعیت های مندرج در اصل141 قانون     اساسی نبوده و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111?
10-اقرار نامه موسسین
11-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه .
12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.
13-پرداخت فیش 000/40 ریال به عنوان هزینه.
14-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت.

ثبت تغییرات شرکت
یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است. ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است. که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.
در زمان های مختلف نیاز است تا نسبت به تغییرات در شرکت اقدام شود. هزینه ثبت آگهی تغییرات در روزنامه رسمی با توجه به نوع تغییر ممکن است متفاوت باشد. برای ثبت آگهی تغییرات لازم است تا مجمع فوق العاده تشکیل و صورتجلسه مربوطه تدوین و تنظیم گردد.
انواع تغییرات در شرکت
انواع تغییرات  شرکت ها شامل تغییر نام، نشانی، موضوع فعالیت، ورود و خروج شرکا، نقل و انتقال سهام، تغییر یا انتقال سهم الشرکه، افزایش و کاهش سرمایه، تصویب سود و زیان شرکت، تغییر سال مالی، تعیین روزنامه کثیر الانتشار، انتخاب مدیران، تعیین سمت هیئت مدیره، تفویض اختیار به هیئت مدیره و … می باشد.
الف- تغییر اساسنامه.
ب- تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر.
ح- انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د -تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
ه -تغییر اسم شرکت.
و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.


قصر حساب نیکان 88825759
نحوه ی اعمال تغییرات شرکت
تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود:
1?مجمع عمومی عادی.
2? مجمع عمومی فوق العاده.
3? هیأت مدیره.
مراحل ثبت تغییرات شرکت
به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
_تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا.
_مراجعه به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها.
_بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق.
_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها.
_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات.
_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی.
_صدور آگهی.